Miljö

Vårt arbete inom miljöområdet är brett och vi bistår med kunskap vid bland annat upprättande av miljöledningsystem och vid bullerfrågor.

Marksmen Consultings arbete inom miljöområdet är brett. Några av våra mest efterfrågade tjänster listas nedan men med vår breda kunskapsbas kan vi hjälpa er med de flesta frågor som förknippas med miljöområdet. Vatten- och avloppsfrågor är en stor och viktig del inom vårt miljöarbete och har därför tilldelats ett eget avsnitt, se Vatten & Avlopp.

Miljöprövningar - en miljöprövning är en juridisk process som krävs för verksamheter som är tillståndspliktiga. Det kan t.ex vara uppstart eller ändringar av vissa verksamheter samt för att kunna förlänga befintliga tillstånd.Vid prövningen, som i regel görs av länsstyrelse eller miljödomstolen ska den som ansöker om tillstånd beskriva sin verksamhet och de miljökonsekvenser som verksamheten har i en miljökonsekvensbeskrivning. I tillståndet finns sedan krav och villkor för hur verksamheten får bedrivas ur miljösynpunkt. Marksmen Consulting bistår med underlag för hur ni på bästa sätt skall gå till väga för att beakta de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Vi ger förslag på skyddsåtgärder och på hur verksamheten ska kontrolleras i framtiden. Vi kan hjälpa er under hela processen eller valda delar

Miljöledning och miljöplanering - för att miljöarbetet ska vara effektivt inom ett företag eller en myndighet och miljöfrågorna ska hanteras systematiskt och framåtriktat krävs ett miljöledningssystem . Vi erbjuder att upprätta och bistå vid införande av ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Att investera i ett bra fungerande miljöledningssystem ger normalt en bra ekonomisk avkastning och minskar företagets utsläpp och miljöbelastningen.

Buller - (från flyg-, tåg- och väg) - En av våra specialkompetenser är bullerisolering. Vi inventerar berörda byggnader, projekterar och upprättar åtgärdsförslag. Vi förhandlar med fastighetsägarna och upprättar avtal för bulleråtgärder.

Miljörevisioner - miljörevisionen är ett viktigt och nödvändigt verktyg i miljöarbetet för att objektivt värdera resultatet gentemot överenskomna revisionskriterier. Vid revisionen identifieras både starka och svaga sidor i miljöarbetet.

Förorenade områden - markföroreningar utgör en risk för människors hälsa, för växt och djurliv samt för vattenresurser. Föroreningarna kan även orsaka stora ekonomiska utgifter för fastighetsägaren.

Föroreningsspridning - se under Vatten & Avlopp

Referensuppdrag

 

Swedavia / Sundsvall Timrå Airport

Projektering av ombyggnader och miljöåtgärder vid flygplatsens brandövningsplats.

 

Luftfartsverket/Swedavia, Umeå Airport.

Projektering av bulleråtgärder på närliggande bostads- och fritidshus.

 

Red Creek Swede AB, Umeå

Upprättande och införande av miljöledningssystem.

 

Engströms EL AB, Sundsvall

Upprättande av förenklat miljöledningssystem för småföretag.

 

B Persson Elmontage AB, Sundsvall

Upprätta underlag för miljöledningssystem.

 

 

Email: info@marksmen.se — Adress: Fregattgatan 1. 2Tr 856 35 SUNDSVALL — Telefon: 0731 - 42 35 55 / 0733-50 24 30 alt. 0733-50 24 30

 

Frågor och kommentarer angående den här sidan, skickas vänligen till matti@marksmen.se.

Senast uppdaterad: 2017-10-02.

Miljökonsult, miljö, bullerisolering, Sundsvall, Timrå, Uppsala, Härnösand, byggkonsult, hydrologi, ritning, byggritning, bygglov, kvalitetsansvarig, arkitekt, arkitektur, vatten, avlopp, våtmark, grundvatten, projektering, byggkontroll, besiktning, bygg, miljöledningssystem, miljöutredning, miljörevision, provtagningar.