Vår breda kunskap inom vatten- och avloppsfrågor kan hjälpa er med lösningar som är optimerade ur ett miljöperspektiv samt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Marksmen Consultings utbud av tjänster inom området för vatten och avlopp är stort. Några exempel på frågor vi kan hjälpa er med beskrivs nedan. Vår breda kunskap inom vatten- och avloppsfrågor kan hjälpa er att hitta lösningar som är optimerade ur såväl ett miljöperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv.

Vattenresursfrågor - Vatten är vår viktigaste naturresurs och är nödvändig för allt liv på vår jord. Vatten är dock en sårbar resurs som lätt kan bli obrukbart. Det är därför oerhört viktigt att nyttja våra vattenresurser med största möjliga respekt. Den mest uppenbara användningen för vatten är givetvis som dricksvatten men andra viktiga användningsområden är bevattning, industriprocesser, kylvatten, vattenkraft och bergvärme.

Marksmen utför varje år mängder av undersökningar och utredningar för att skydda våra yt- och grundvatten. Det kan handla om att identifierar och bedöma risker samt undersöker hur olika projekt kan påverka vattenförhållanden inom ett område eller lämna åtgärdsförslag för att förbättra skyddet. Vid bygg- och infrastrukturprojekt utreder vi hur vattenförhållandena påverkas och genomför miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vi analyserar även anspråk och värnar om vattnet som en resurs genom robusta vattentäkter och hållbara vattenförsörjningsplaner.

På Marksmen finns specialister som arbetar med att beskriva och reducera samhällets utsläpp av förorenat vatten, så att en god vattenstatus kan upprätthållas. För att få en bild av hur vattnet beter sig i olika situationer arbetar vi med datorsimuleringar och GIS. Då kan vi förbättra beslutsunderlagen och optimera åtgärder.

Genom att använda naturlig värme eller kyla från jord, berg och vatten bidrar vi till en mer hållbar utveckling av samhället. Vi utreder även förutsättningar för användning av vattnet t.ex. för dricksvatten och bergvärme.

Vattenrening - Vid alla fastigheter, från små fritidshus till stora industrier, är vattenrening ett måste för att säkerställa ekologisk hållbarhet såväl som att undvika hälsorisker. Vi på Marksmen Consulting kan hjälpa er genom hela processen när du skall upprätta din reningsanläggning. Vår expertis inom området sträcker sig från enskilda avlopp till storskaliga våtmarksanläggningar. Vi hjälper dig er med att utreda miljö- och hälsoaspekter, beräkna och dimensionera avloppsanläggningen, skriva och ta fram underlag för ansökan, upprätta erforderliga beskrivningar och ritningar för reningsanläggningen samt ta markprover.

Föroreningsspridning - Ett stort problem med föroreningar i miljön är att de oftast är mobila och därför kan påverka olika områden vid olika tillfällen. För att bedöma omfattningen och risker av en föroreningskälla måste föroreningens spridningsmönster undersökas.

På Marksmen Consulting har vi stor erfarenhet av att analysera och prediktera föroreningsspridning med hjälp av beräkningsmodeller baserade på platsspecifika data för geologi, hydrologi, biologi, kemi etc. Med hjälp av sådana modeller kan vi beräkna såväl spridningens utsträckning som koncentrationer för det förorenande ämnet.  Vi upprättar även förslag till provtagnings- och analysplaner för att identifiera och kontrollera läckage inom ett område.

Vi ägnar professionell uppmärksamhet åt spridning och läckage av kemiska ämnen i marken, därefter bedömer vi risken för grundvattnet, inomhusklimat och markanvändning. Vi utför riskbedömningar baserade på enkla och avancerade spridningsmodeller, alltid med bibehållet fokus på våra kunders behov.

Marksmen har erfarenhet av att använda modeller för att skapa och simulera föroreningsspridning. Vi lägger in data om geologi, hydrogeologi och kemikalier med en datormodell och skapar en bild av styrkan och spridningen då smitta konstaterats i mark och grundvatten. Denna bild ger beslutsfattare ett användbart verktyg för riskbedömning.

Referensuppdrag

Vi utför provtagning  och analyser av  dagvatten för att konstatera t.ex föroreningsspridningar


Tvätta Lätt i Sverige AB

 Utreda och spåra markföroreningar vid byggnad av   biltvätt i Härnösand.


INUSTRISTÄNGSEL & MONTAGE AB, Bollnäs 

Provtagning och utredning om eventuella markföroreningar av industritomt.

SOWACO, Uppsala 

Modellberäkningar av ett hypotetiskt läckage i  kraftverksdamm. Underlag till Swecos och Fortums dammsäkerhetsarbete.

Kärnavfallsrådet, Stockholm 

Specialistgranskning av SKB:s forskningsprogram angående slutförvar av kärnkraftsavfall.

Privatperson,

Projektering av enskiltavlopp.

  


Email: info@marksmen.se — Adress:  Fregattgatan 1. 2Tr  856 35 SUNDSVALL — Telefon: 073-142 35 55 / alt. 073-350 24 30


Frågor och kommentarer angående den här sidan, skickas vänligen till matti@marksmen.se.

Senast uppdaterad: 2020-07-20.

 Miljökonsult, miljö, bullerisolering, Sundsvall, Timrå, Uppsala, Härnösand, byggkonsult, hydrologi, ritning, byggritning, bygglov, kvalitetsansvarig, arkitekt, arkitektur, vatten, avlopp, våtmark, grundvatten, projektering, byggkontroll, besiktning, bygg, miljöledningssystem, miljöutredning, miljörevision, provtagningar.